Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechts-handelingen van `HV Computers`, alsmede op de tussen `HV Computers` en de klant gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen door `HV Computers` en de klant.

3. Voorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met `HV Computers` overeenstemming is bereikt.

4. Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ‘HV Computers` en de klant in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen,waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

5. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door de klant wordt aanvaard, heeft `HV Computers` het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

6. Een overeenkomst komt tot stand tussen `HV Computers` en de klant indien de klant een aanbieding van `HV Computers` via de website www.hvcomputers.nl, via de telefoon of anderszins accepteert.

7. `HV Computers` zal zich inspannen de door de klant bestelde producten zo spoedig mogelijk aan de klant te leveren. Doorgaans zal dit binnen drie werkdagen zijn. Hiervan kan worden afgeweken in de volgende gevallen:
- Een of meerdere van de bestelde producten is niet voorradig (meer)
- De klant heeft `HV Computers` verzocht aanpassingen te verrichten aan de bestelde producten, bijvoorbeeld een vervanging van werkgeheugen of harde schijf.
- `HV Computers` heeft duidelijk op haar website vermeld dat er, tijdelijk of permanent, een andere levertijd gehanteerd zal worden.

8. Alhoewel `HV Computers` de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van haar aanbiedingen, waarbij begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen `HV Computers` en de wederpartij kunnen (gaan) duiden, kan de klant hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

9. Hoewel `HV Computers` zich inspant zo accuraat mogelijke informatie aan de klant te verstrekken, gelden alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

10. De door `HV Computers` in een aanbieding of orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding of orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.

11. Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn, tenzij anders aangegeven, in euro’s en inclusief belastingen en heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De verzendkosten zijn hierin niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of vermeld.
Nieuwe goederen worden doorgaans geleverd met een BTW-factuur terwijl gebruikte goederen met een ‘margefactuur’ geleverd worden. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Het is de taak van de klant om, indien van belang, te informeren naar het type factuur indien dit niet bij de aanbieding vermeld is.

12. `HV Computers` behoudt zich het recht om haar prijzen en tarieven te wijzigen. De klant is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen vijf (5) werkdagen na de notificatie van de prijsverhoging door `HV Computers`.

13. De door `HV Computers` (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als strikte termijn worden beschouwd. De maximale levertijd na betaling bedraagt dertig (30) dagen. Indien deze levertijd door ‘HV Computers’ door onvoorziene omstandigheden niet haalbaar is, wordt koper hierover ingelicht door ‘HV Computers`. In overeenstemming met de klant wordt een nieuwe levertijd afgesproken, danwel reeds betaalde bedragen per omgaande retour gestort. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot verplichtingen tot het betalen van een schadevergoeding of enige andere actie jegens `HV Computers`, tenzij anders overeengekomen en behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van `HV Computers`.

14. `HV Computers` behoudt zich het recht voor bestelde goederen in deelzendingen te leveren en te factureren.

15. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door `HV Computers`.

16. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die `HV Computers` niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval dat `HV Computers` door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, onverschillig op welke wijze ontstaan; transportmoeilijkheden of belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer van goederen van `HV Computers` naar de klant wordt gehinderd of belemmerd.

17. `HV Computers` heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.

18. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van `HV Computers`. opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

19. Indien `HV Computers` bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is `HV Computers` gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

20. Alle geleverde goederen blijven volledig eigendom van `HV Computers` totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door de klant.

21. Het risico van verlies of beschadiging van goederen die onderdeel van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment van aflevering van goederen aan de klant, dat wil zeggen het moment dat de klant de goederen in ontvangst neemt van een vertegenwoordiger van `HV Computers` of van een in opdracht van `HV Computers` handelende vervoerder.

22. De klant heeft de verplichting de geleverde goederen bij aflevering te onderzoeken op afwijken ten opzichte van de koopovereenkomst. Zichtbare beschadigingen of zichtbare afwijkingen van de koopovereenkomst dienen door de klant binnen 24 uur na ontvangst van de goederen aan `HV Computers` te worden medegedeeld. Overige afwijkingen dienen binnen vijf (5) dagen na ontvangst gemeld te worden. Bij overschrijding van deze termijnen vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen wordt `HV Computers` geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de klant de goederen in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door de klant.

23. Indien klant aantoont dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft `HV Computers` de keuze deze producten tegen retournering daarvan te vervangen of te vergoeden.

24. `HV Computers` aanvaardt retour gezonden goederen slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk of per e-mail akkoord is gegaan en slechts wanneer deze goederen aan het door `HV Computers` op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin `HV Computers` deze goederen aan de klant afleverde.

25. `HV Computers` verplicht zich alle bepalingen van de garantie van de geleverde producten op te volgen. Op nieuwe artikelen wordt een garantie van een jaar verleend en op gebruikte artikelen een garantie van 3 maanden, tenzij anders aangegeven. Indien het door `HV Computers` geleverde product binnen de garantietermijn eigenschappen vertoont waardoor het niet meer geschikt is voor normaal gebruik, kan de klant op deze garantie aanspraak maken en het product aan `HV Computers` overhandigen ter reparatie of vervanging. Bij retourzending dient de klant altijd een kopie van de aankoopbon mee te sturen.

26. Onverminderd hetgeen in artikel 25 beschreven kan de klant geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen indien de klant wijzigingen aan de geleverde producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook reparaties vallen die niet door of namens `HV Computers` of de fabrikant van het product zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen; indien de klant de zaken heeft verwaarloosd; indien de klant de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld of zodanig heeft behandeld dat het risico redelijkerwijs voor rekening van de klant behoort te komen.

27. Door klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand dat alleen gebruikt zal worden voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

28. Indien de klant aan `HV Computers` schriftelijk een adres opgeeft, is `HV Computers` gerechtigd alle bestellingen of andersoortige zendingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant aan `HV Computers` een nieuw adres heeft verstrekt.

29. Indien door `HV Computers` gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat `HV Computers` deze Voorwaarden niet in alle gevallen strikt toepast.

30. Op alle producten die op afstand gekocht zijn, geldt een bedenktijd/zichtgarantie van veertien kalenderdagen. Dit houdt in dat de klant een product, nadat deze HV Computers hiervan op de hoogte gesteld heeft, kan retourneren binnen deze termijn mits het product ongebruikt is en zich nog (indien van toepassing) in originele verpakking bevindt. Wanneer de artikelen door `HV Computers` ontvangen zijn en aan de gestelde voorwaarden voldoen, zal HV Computers doorgaans zo snel mogelijk (met een maximum van 14 dagen) het aankoopbedrag crediteren. Verzendkosten zijn in dit geval voor rekening van de klant.

32. `HV Computers` is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van diensten van derden.

33. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van `HV Computers` is het Nederlands recht van toepassing.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2015 - 2024 HV Computers | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel